Hệ quả của cách mạng công nghiệp

Tóm tắt mục 3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp. Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt

Lý thuyết:

Mục a

a) Về kinh tế:

- Nâng cao năng suất lao động, khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội.

- Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân ra đời.

- Thúc đẩy sự chuyển biến của các ngành kinh tế khác.

+ Nông nghiệp: Phương thức chuyên canh hoặc thâm canh. Cơ giới hóa nông nghiệp.


Muc b

b) Về xã hội:

- Hình thành 2 giai cấp mới là: 

+ Tư sản công nghiệp: nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.

+ Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực.


ND chính

Hệ quả của cách mạng công nghiệp: về kinh tế, về xã hội.

Xemloigiai.com