SGK Lịch sử và Địa lí lớp 5

Giải bài tập lịch sử và địa lí lớp 5 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập lịch sử và địa lí 5 giúp để học tốt môn lịch sử và địa lí 5

Phần Lịch sử

Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)

Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)

Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (từ 1975 đến nay)

Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (từ 1975 đến nay)

Phần Địa lí

Địa lí Việt Nam

Địa lí Thế giới

Lớp 5 | Các môn học Lớp 5 | Giải bài tập, đề kiểm tra, đề thi Lớp 5 chọn lọc

Danh sách các môn học Lớp 5 được biên soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo. Kèm theo lời giải sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học kì 1 và học kì 2 năm học 2024 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.