Giải vật lí 6 bài 29: Sự sôi (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 29: Sự sôi (tiếp theo) - trang 87 vật lí 6. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 6 bài 29: Sự sôi (tiếp theo) nhé


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ sôi.
  • Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi

II. GIẢI BÀI TẬP

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Giải câu 1: Dựa vào kết quả thí nghiệm trả lời...

Dựa vào kết quả thí nghiệm trả lời các câu hỏi sau:

C1. Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy xuất hiện các bọt khí ở đáy bình ?

C2. Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước ?

C3. Ở nhiệt độ nào xảy ra hiện tượng các bọt khí nổi lên tới mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều (nước sôi) ?

C4. Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước có tăng không ?

Bài giải:

C1. Ở khoảng 40$^{\circ}$C bắt đầu thấy các bọt khí ở đáy bình.

C2. Ở khoảng 76$^{\circ}$C đến 83$^{\circ}$C bắt đầu thấy các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước.

C3. Ở khoảng 90$^{\circ}$C đến 100$^{\circ}$C xảy ra hiện tượng các bọt khí nổi lên tới mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều (nước sôi)

C4. Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước không tăng (Khoảng 100$^{\circ}$C)

Giải câu 2: Trong cuộc tranh luận của Bình...

Trong cuộc tranh luận của Bình và An (nêu ở phần đầu bài), ai đúng, ai sai ?

Bài giải:

Trong cuộc tranh luận của Bình và An, Bình đúng, An sai 

Giải câu 3: Chọn từ thích hợp trong khung...

Chọn từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:

a) Nước sôi ở nhiệt độ (1)........Nhiệt độ này gọi là (2).....của nước.

b) Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước (3)........

c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các (4).......vừa bay hơi trên (5)......

Bài giải:

a) Nước sôi ở nhiệt độ 100$^{\circ}$C. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ sôi của nước.

b) Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước không thay đổi.

c) Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các bọt khí, vừa bay hơi trên mặt thoáng.

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Giải câu 7: Tại sao người ta chọn nhiệt độ...

Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ ?

Bài giải:

Người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ vì nhiệt độ sôi của nước là xác định và không đổi, do đó thuận lợi cho việc tính toán.

Giải câu 8: Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước...

Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu ?

Bài giải:

Nhiệt độ sôi của rượu là 80$^{\circ}$C nhỏ hơn nhiệt độ sôi của nước là 100$^{\circ}$C, nên nếu dùng nhiệt kế rượu để đo hơi nước đang sôi, thì rượu trong nhiệt kế sẽ sôi, có thể làm vỡ nhiệt kế, gây nguy hiểm khi sử dụng

Ngược lại thủy ngân có nhiệt độ sôi cao (357$^{\circ}$C), cao hơn nhiệt độ sôi của nước nên có thể đo được nhiệt độ của hơi nước đang sôi

Giải câu 9: Hình 29.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi...

Hình 29.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi đun được đun nóng. Các đoạn AB và BC của đường biểu diễn ứng với quá trình nào ?

Bài giải:

Đoạn AB của đường biểu diễn ứng với quá trình tăng nhiệt độ của nước (Từ 0$^{\circ}$C đến 100$^{\circ}$C) trong 10 phút

Đoạn BC của đường biểu diễn ứng với quá trình sôi của nước trong 10 phút sau.

Giải vật lí lớp 6

@2018 ban quyền thuộc về soanvan.net