Giải vật lí 6 bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc - trang 76 vật lí 6. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 6 bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc nhé


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I) Sự nóng chảy:

Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.

Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau.

Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1: Khi đun nước nóng thì nhiệt độ...

Khi đun nước nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đối như thế nào? Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Bài giải:

 Khi được đun nước nóng thì nhiệt độ của băng phiến tăng dần. Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn tháng nằm nghiêng lên. (đoạn AB).

Giải câu 2: Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt...

Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến tồn tại ở những thể nào?

Bài giải:

Đến 80 độ thì băng phiến bắt đầu nóng cháy, lúc này băng phiến tồn tại ở thế rắn và thể lỏng.

Giải câu 3: Trong suốt thời gian nóng cháy, nhiệt độ...

Trong suốt thời gian nóng cháy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không? Đường biểu diễn từ phút 8 đến phút 11 là đoạn thắng nằm nghiêng hay nằm ngang?

Bài giải:

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến không thay đối, đường biếu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm ngang (đoạn BC).

Giải câu 4: Khi băng phiến đã nóng cháy hết...

Khi băng phiến đã nóng cháy hết thì nhiệt độ cua băng phiến sẽ thay đối như thế nào theo thời gian? Đường biểu diễn từ phút 11 đến phút 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm nghiêng?

Bài giải:

Khi băng phiên đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến lại tiếp tục tăng, đường biểu diễn từ phút thứ 11 đôn phút thứ 15 là đoạn nằm nghiêng lên (đoạn CD).

Giải câu 5: Chọn từ thích hợp: 70°C, 80°c, 90°C,...

Chọn từ thích hợp: 70°C, 80°c, 90°C, không thay đổi đề điền vào chỗ trống cua các câu sau:

a) Băng phiến nóng chảy ở (1) ... nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.

 b) Trong thời gian nóng cháy, nhiệt độ của băng phiến (2).....

Bài giải:

a) Băng phiến nóng cháy ở (1) 70°c nhiệt dộ này gọi là nhiệt độ nóng chay của băng phiến.

b) Trong thời gian nóng cháy, nhiệt độ của băng phiến (2) không thay đổi. 

Giải vật lí lớp 6

@2018 ban quyền thuộc về soanvan.net