Giải vật lí 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập, bài thực hành trong bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) - trang 78 vật lí 6. Tất cả các kiến thức lý thuyết và bài tập trong bài học này đều được giải đáp cẩn thận, chi tiết. Chúng ta tham khảo để học tốt vật lí 6 bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) nhé


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  • Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.
  • Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau.
  • Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ của vật không thay đổi.

II. GIẢI BÀI TẬP

Giải câu 1-2-3: Căn cứ vào đường biểu diễn vừa vẽ được...

Căn cứ vào đường biểu diễn vừa vẽ được, trả lời các câu hỏi sau đây:

C1. Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc ?

C2. Trong các khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì:

- Từ phút 0 đến phút thứ 4;

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 ?

C3. Trong các khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào:

- Từ phút 0 đến phút thứ 4;

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

- Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 ?

Bài giải:

C1. Tới 80$^{\circ}$C thì băng phiến bắt đầu đông đặc

C2. Từ phút 0 đến phút thứ 4: Đường biểu diễn đi xuống 

Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: Đường biểu diễn là đường thẳng, nằm ngang 

Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15: Đường biểu diễn là đường thẳng và đi xuống \

C3. Nhiệt độ của băng phiến thay đổi trong các khoảng thời gian:

Từ phút 0 đến phút thứ 4: Nhiệt độ của băng phiến giảm dần (Giảm từ 86$^{\circ}$C về 80$^{\circ}$C)

Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: Nhiệt độ của băng phiến không đổi (80$^{\circ}$C)

Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15: Nhiệt độ của băng phiến giảm (Giảm từ 80$^{\circ}$C về 60$^{\circ}$C)

Giải câu 4: Chọn từ thích hợp trong khung để điền...

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Băng phiến đông đặc ở (1)........Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2)........nhiệt độ nóng chảy.

b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3)........

Bài giải:

a) Băng phiến đông đặc ở 80$^{\circ}$C. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc bằng nhiệt độ nóng chảy.

b) Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Giải câu 5: Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổ...

Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian nóng chảy của chất nào ?

Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi nóng chảy ?

Bài giải:

Nhìn trên hình từ phút thứ 1 đến phút thứ 4, nhiệt độ của chất đó không đổi và bằng 0$^{\circ}$C, đó chính là nhiệt độ nóng chảy của chất đó 

Tra bảng 25.2 ta thấy nhiệt độ nóng chảy của nước là 0$^{\circ}$C

Do đó hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của nước.

Mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của nước:

Thời gian đun (phút) Nhiệt độ ($^{\circ}$C) Thể rắn hay lỏng
0 -4 rắn
1 0 rắn và lỏng 
2 0 rắn và lỏng 
3 0 rắn và lỏng
4 0 rắn và lỏng
5 2 lỏng
6 4 lỏng
7 6 lỏng

Giải câu 6: Trong việc đúc tượng đồng, có những...

Trong việc đúc tượng đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng ?

Bài giải:

Muốn đúc được tượng đồng, đầu tên ta phải đun nóng chảy đồng nguyên chất (thể rắn) sang thể lỏng. Sau khi đổ thể lỏng vào trong khuôn để làn tượng, thì ta sẽ chuyển thể lỏng sang thể rắn. 

Như vậy việc đúc đồng dựa trên hai quá trình nóng chảy và đông đặc 

Giải câu 7: Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước...

Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo nhiệt độ ?

Bài giải:

Người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo nhiệt độ vì nhiệt độ của nước đá đang tan là 0$^{\circ}$V, lấy mốc đo nhiệt độ là 0$^{\circ}$C thì sẽ dễ dàng trong việc tính toán hơn

Giải vật lí lớp 6

@2018 ban quyền thuộc về soanvan.net